Barn sitter stilla för mycket – där hemma!

Foto: Brocreative/Shutterstock.

Majoriteten av alla barn sitter stilla alldeles för mycket. Vissa grupper motionerar knappt alls. Och problemet är inte enbart stillasittandet i skolan, utan även det där hemma. Det visar Riksmaten ungdom – den första nationella studien som har mätt svenska barn och ungdomars fysiska aktivitet med hjälp av rörelsemätare.

Endast 22 procent av flickorna och 44 procent av pojkarna rör sig tillräckligt enligt studien. Och vad är då tillräckligt? Jo, 60 minuter per dag, helst med måttlig till hög intensitet. Men få barn når alltså upp till de rekommenderade nivåerna. Skillnaderna mellan olika grupper är dock stora. Pojkar rör sig mer än flickor och yngre barn rör sig mer än äldre barn. Minst aktiva är flickor på gymnasiet. Endast 14 procent rör sig tillräckligt i den gruppen och gymnasielever tillbringar i snitt närmare 80 procent av sin tid stillasittande.

Gisela Nyberg är forskare på Karolinska Institutet och en av de som har genomfört undersökningen.
– Resultaten stämmer väl överens med andra studier och vi får ett liknande resultat som i andra länder. Det är inget överraskande. Men det är viktigt att kunna visa att det är så här det ser ut med objektiva mätmetoder, säger hon i ett uttalande i tidskriften Idrottsforskning. Med objektiva mätmetoder syftar hon på de rörelsemätare som barnen har haft på sig. Mätarna registrerar hur mycket man rör sig och med vilken intensitet, något som ger en mer objektiv uppskattning av barnens rörelse än de självrapporterade data som tidigare har använts. De sistnämnda ger ofta osäkra resultat, eftersom de flesta har en tendens att framställa sig själva som mer aktiva än vad de egentligen är.

Det är hemma barnen behöver röra sig mer
Trots att samhällsdebatten om ungas fysiska aktivitet har fokuserat mycket på skolans bidrag till mer rörelse finns intressant nog inga indikationer i denna studie på att barnens stillasittande skulle vara bundet till tiden i skolan. Snarare tvärtom. Barnen var nämligen generellt mer aktiva under skolveckan. På helgerna däremot sjönk aktiviteten. Dessutom var barnen mer aktiva under skoltid än innan och efter skolan. Under skoltid rörde sig barnen drygt 30 minuter med måttlig till hög intensitet, medan de före och efter skoltid enbart rörde sig drygt 20 minuter med måttlig till hög intensitet.
– Vi talar ofta om skolans och föreningsidrottens viktiga roll att främja fysisk aktivitet hos unga. Men om de är mest inaktiva under helgerna så verkar det vara viktigt att lyfta fram familjens betydelse för att uppmuntra de unga till fysisk aktivitet på lediga dagar, säger Centrum för Idrottsforsknings utredare Johan R Norberg till tidskriften Idrottsforskning.

Fyra timmars skärmtid per dag är inte ovanligt
I studien frågade forskarna även barnen och ungdomarna om hur mycket tid de spenderade framför sina skärmar. Resultaten visade att alla åldersgrupper spenderade alldeles för mycket tid framför en skärm. Majoriteten av barnen och ungdomarna spenderade mer än två timmar per dag framför en skärm och många spenderade mer än fyra timmar per dag. Andelen som uppgav fyra timmar per dag eller mer var betydligt högre på helger jämfört med vardagar och ökade även med åldern. Flickor stack ut som stora användare.
– Vi behöver öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar. Konsekvenserna blir annars sämre hälsa på både kort och lång sikt. Vi kan till exempel se att den psykiska ohälsan är ganska hög, framför allt hos lite äldre tonårsflickor. Övervikt och fetma har också ökat. Det är sådant som kan förebyggas med fysisk aktivitet, säger Gisela Nyberg.

Läs mer:De aktiva och de inaktiva – om ungas rörelse i skola och på fritid”; en forskarantologi från Centrum för Idrottsforskning

FAKTA: Rekommendationer för barn och ungdomars fysiska aktivitet
Enligt Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) bör alla barn och ungdomar mellan 6 och 17 år vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Aktiviteten ska främst vara av konditionshöjande karaktär, men muskel- och skelettstärkande aktiviteter bör ingå tre gånger i veckan. I det ingår allt från att cykla till skolan och lek på raster till tävlingsidrott på fritiden. De som inte når upp till rekommendationerna på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning bör vara så aktiva som deras tillstånd medger. För barn i åldern 0–5 år ska daglig fysisk aktivitet uppmuntras och underlättas, till exempel genom att erbjuda intressanta och motoriskt utmanande, lustfyllda och säkra miljöer och för åldern anpassad social interaktion.
Källa: Rekommendationerna om fysisk aktivitet för barn och
ungdomar framtagna av Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) och antagna av Svenska läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen


FAKTA: Om studien Riksmaten ungdom
Studien Riksmaten ungdom har genomförts av Livsmedelsverket och är den första nationella studien som har undersökt svenska barn och ungdomars fysiska aktivitet och stillasittande med objektiva mätmetoder i form av rörelsemätare (accelerometrar). I studien deltog 1 677 elever från 51 skolor runtom i Sverige. Av dessa var 53 procent flickor och 47 procent pojkar. Eleverna gick i årskurs 5 och 8 i grundskolan samt i gymnasiets årskurs 2. Deltagarna bar rörelsemätarna under en vecka. De fick även svara på en webbenkät om skolämnet idrott och hälsa, fritidsaktiviteter, deltagande i förening, vilken typ av fysiska aktiviteter de ägnar sig åt och hur ofta, transport till och från skolan och skärmtid. Även vikt och längd, matvanor, livsstilsfaktorer och socioekonomi och biologiska prover samlades in.
Läs mer: Riksmaten ungdom

Lämna ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *